Bestuursnieuws

 

 

Algemene Ledenvergadering.
Donderdag 22 maart 2018 aanvang 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening en welkom voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorige vergadering d.d. 16-03-2017
  5. financieel jaarverslag ( ter inzage 1 uur voor aanvang vergadering)
  6. Jubilarissen : H.Waanders 50 jaar , N.Sahertian 40 jaar.
  7. Pauze
  8. Rechten en plichten , contributie ,boetes en opzeggen lidmaatschap.
  9. Verslag Kascommissie.
  10. Bestuursverkiezing / samenstelling

Aftredend : j.Kerver en P.Olthof.

Het bestuur vraagt toestemming aan  de leden voor toetreding tot het bestuur van P.Schipdam en M.Hospers als penningmeesters.

Tevens zoekt het bestuur een kandidaat voor het secretariaat.

 11. Rondvraag

12. Sluiting.